Adventi lelkigyakorlat – Kismaros, 2009. november 20-22.